Przejdź do treści

Hydromont Kubiak sp. z o. o.

Polityka prywatności

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazywane nam w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym.

Dane te są przekazywane nam poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji.

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Hydromont Kubiak sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 65, NIP 7811971215 (dalej: „Hydromont” lub po prostu „My”). Wszelkie zapytania dotyczące zakresu oraz sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych możesz nam przesyłać pod adres biuro@hydromont.net.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

  • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).
 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty świadczące dla Hydromontu usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, hostingowe lub też inne usługi elektroniczne, dzięki którym jesteśmy w stanie obsługiwać naszych klientów na coraz wyższym poziomie.

Twoje dane nie będą przetwarzane na terenie państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych (treści wiadomości e-mail lub sms). Jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

Informujemy, że w stosunku do swoich danych osobowych posiadasz następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do poprawiania / sprostowania swoich danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy te dane nadal przetwarzali),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; należy w takiej sytuacji wskazać nam szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które od Ciebie pozyskaliśmy na podstawie realizowanej umowy lub Twojej zgody. Możesz nam też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania któregokolwiek z powyższych uprawnień, napisz do nas pod adres e-mail biuro@hydromont.net. Pamiętaj, że przed realizacją takiego żądania będziemy musieli odpowiednio zidentyfikować Twoją tożsamość.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie swoich danych osobowych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.